شماره تلفن :      6-88969022

نمابر  :                   88965112    

پست الکترونیک سازمان:                               Info@lmoiran.ir

آدرس پروتکل ECE سازمان :          Nehzatsetad@medu.gov.ir

آدرس:

تهران - خیابان فاطمی ساختمان شماره 113 سازمان نهضت سوادآموزی

صندوق پستی:     6378/14155