باور آفرینی در مخاطبین دوره های سوادآموزی کار پیچیده و سختی است.

اردشیر قیصر مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی گفت: «تغییر نگرش» ، «متقاعدسازی» و «فرهنگ سازی» همگی تعابیر مختلفی از فرآیند «باورآفرینی» هستند.

 به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی اردشیر قیصر مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی گفت: «تغییر نگرش» ، «متقاعدسازی» و «فرهنگ سازی» همگی تعابیر مختلفی از فرآیند «باورآفرینی» هستند. باورآفرینی فرآیند پیچیده ای در ارتباطات انسانی است كه به منظور دگرگون سازی ارزش ها و نگرش ها در افراد بكار می رود. ارزش ها و نگرش ها نیز مجموعه اعتقادات و رفتارهای عملی ناشی از آنها هستند كه ممكن است از فردی به فرد دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر تغییر یابند.

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی افزود: باور آفرینی در بی سوادان و کم سوادان جامعه که اغلب آنها حداقل یک بار فرصت آموزش را به تلخی تجربه کرده اند، بسیار سخت و پیچیده است و سازمان برای این منظور از روش های مختلف تبلیغی استفاده می کند از جمله تریبون ائمه جمعه و جماعات، حضور چهره به چهره آموزش دهندگان و مشاورین تبلیغاتی، صدا و سیما ، تبلیغات محیطی ، نشریات، ، برگزاری نشست ها، همایش ها، کنفرانس ها و گردهمایی ها، سایت ها و خبرگزاری ها، شبکه های اجتماعی، تشکیل کمپین های مختلف ( هنرمندان، ورزشکاران، شخصیت ها و مقامات و...) هستند.

وی ادامه داد ؛ نتایج حاصل از یک مطالعه پژوهشی نشان می دهد، موانع شرکت بی سوادان و کم سوادان در کلاس های سوادآموزی برای 15.5درصد ترس از عدم توانایی در یادگیری، 14.1درصد آگاهی نداشتن از برگزاری کلاس های سوادآموزی ، 12درصد حاکم بودن تعصبات خاص فرهنگی در محیط زندگی ، 16درصد پاسخگویان در دسترس نبودن کلاسهای سوادآموزی ، 11.6درصد اضطراب از مسخره شدن توسط دیگران، 7.9 درصد تصور  بیهوده بودن و کاربردی نبودن سواد در زندگی روزمره و پیشرفت شغلی و اقتصادی، 7.6درصد ترس از فرآیند خسته کننده سواد، 7درصد بی علاقگی به درس و مدرسه، 2.9درصد سوء ظن نسبت به آموزش دهندگان و ترس از معلم، 2.9درصد مشغله، 1.3 درصد بی توجهی خانواده، 1.1درصد فقر و برای 0.1درصد پاسخگویان مشکلات جسمی- حرکتی است.

قیصر در پایان با اشاره به نتایج حاصله از پژوهش های صورت گرفته نتیجه گیری کرد ؛ هرچه پراکندگی بی سوادی بیشتر می شود، کار در سوادآموزی سخت تر و پیچیده تر می گردد و نیاز به تبلیغات و اطلاع رسانی بیشتر احساس می شود و تبلیغات زمانی اثربخش و تاثیر گذار خواهد بود که ابتداء مخاطبین خود را خوب به شناسی و سپس مبتنی بر نیاز های آنها، برنامه ریزی تبلیغی و ترویجی دقیق صورت گیرد.