تولید 39 عنوان کتاب راهنمای آموزش مهارت های زندگی و حقوق شهروندی وِیژه آموزش دهندگان

خاکزاد، از تهیه و تولید 39 عنوان کتاب راهنمای آموزش مهارت های زندگی و حقوق شهروندی به منظور استفاده ی آموزش دهندگان دوره های سواد آموزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی، احمد خاک زاد مدیرپژوهش و تولید محتوای آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی اعلام کرد :به منظور استفاده ی آموزش دهندگان دوره های سواد آموزی، 39 عنوان کتاب راهنمای آموزش مهارت های زندگی و حقوق شهروندی تهیه و تولید شده است .

احمد خاک زاد در خصوص ضرورت و هدف تولید این مجموعه بیان کرد :یکی از مولفه‌های تاثیر‌گذار در برنامه‌های آموزشی، محتوا و رسانه‌های آموزشی است که ابزاری مهم و اساسی در انتقال پیامها و مفاهیم آموزشی محسوب می‌شود. کمیت و کیفیت طراحی، تدوین و تولید این ابزارها در کنار سایر مولفه‌های تاثیرگذار، تضمین کننده دستیابی به اهداف پیش بینی شده  است.

وی افزود: در برنامه‌ درسی و تولید محتوای آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی،تقویت و تعمیق مهارتهای پایه سواد خواندن، نوشتن، حساب کردن و آموزش روخوانی قرآن کریم در اولویت قرار دارند.اما با توجه به نیازمندی های مخاطبان و نقش آنان در جامعه و خانواده ،تدابیری اتخاذ شده است ، با طراحی برنامه درسی و تدوین محتوای متنوع و اثربخش،زمینه ی یادگیری و تعمیق مهارت سوادکاربردی ،فراهم شده و گستره  توانمندی های مخاطبان هرچه بیشتر توسعه یابد.

مدیر پژوهش و تولید محتوای آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی ادامه داد : در همین راستا یکی از اقدامات سازمان در اواخر سال 96، تهیه و تولید39 عنوان راهنمای آموزش مهارت های اساسی زندگی و حقوق شهروندی برای آموزش دهندگان دوره های سواد آموزی بود، تا از این طریق محتوا و شیوه های مورد نیاز برای تدریس این مفاهیم در کلاس های سواد آموزی را فراهم نماید تا از این طریق افراد شرکت کننده در دوره های سواد آموزی بتوانند با دریافت این آموزش ها به سطحی از توانمندی برسند که مسئولیت‌های مربوط به نقش های اجتماعی خود را مناسب‌تر پذیرفته و به شکل موثری با چالش ها و مشکلات روزانه زندگی روبرو شوند.

خاک زاد در پاسخ به سوالی درخصوص فرآیند تهیه ی این مجموعه، اعلام کرد : این مجموعه متشکل از 39 عنوان کتاب در راستای همکاری و مشارکت با موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی تولید شده و در نظر است درمراکز یادگیری محلی به عنوان راهنمای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. آموزش دهندگان برنامه‌های سوادآموزی در این مراکز با استفاده از راهنمایی‌های ارائه شده در هر یک از موضوعات، می‌توانند در کنار آموزش مهارت سواد، دانش، آگاهی و توانمندی سوادآموزان را نیز در زمینه‌ی مهارت‌های زندگی و حقوق شهروندی افزایش دهند.