دالوند، معاون سوادآموزی استان لرستان: کارگاه آموزش عملی نماز ویژه آموزش دهندگان سوادآموزی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان، گراوند رئیس اداره سوادآموزی کوهدشت گفت : این کارگاه باهمکاری ستاداقامه نمازاستان وبمدت16ساعت برگزار شده است . رفیعیان مدیریت آموزش وپرورش شهرستان کوهدشت درمراسم افتتاحیه این کارگاه ، ضمن خیرمقدم به حضار،نماز را رکن واساس دین دانست وخواستارتوجه ویژه آموزش دهندگان به آموزش نمازبه سوادآموزان شد.درادامه هاشم دالوندمعاونت سوادآموزی استان فعالیتهای اداره سوادآموزی کوهدشت راقابل تقدیردانست وگفت:این کارگاه ها در کوهدشت وچهارشهرستان دیگراستان لرستان برگزارشده است.همچنین چراغیان مسئول ستاداقامه نمازاستان توجه به نماز را باعث استحکام بنیان خانواده دانست وازتوجه نهضت سوادآموزی به این امرتشکرکرد. درپایان ازکارکنان اداره سوادآموزی کوهدشت با اهدا جوایزی تقدیربعمل آمد.