×
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران : تضمین سلامت سوادآموزی با نظارت دقیق و بهنگام در فرآیند امتحانات امکان پذیر است

فولادوند: در اولین جلسه ستاد امتحانات سوادآموزی اداره کل در سال 98تضمین سلامت سوادآموزی با نظارت دقیق و بهنگام در فرآیند امتحانات امکان پذیر است
به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل ازاداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش شهر تهران ستاد امتحانات سوادآموزی اداره کل تشکیل جلسه داد . فولادوند مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران،پس ازاستماع گزارش وضعیت برگزاری امتحانات سوادآموزی در مناطق شهر تهران بیان کرد:تضمین سلامت سوادآموزی با نظارت دقیق و بهنگام در فرآیند امتحانات با مشارکت تمامی بخش های آموزش و پرورش امکان پذیر است و همه ی همکاران اداره کل و مناطق بایستی در نظارت بر برگزاری امتحانات سوادآموزی مشارکت فعال داشته باشند.

در ادامه فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران بیان کرد : برخورداری از نیروی انسانی مجرب و متعهد گامی مهم در تحقق اهداف فعالیت های سوادآموزی می باشد. بر همین اساس نسبت به تکمیل پست های سازمانی حوزه ی سوادآموزی در اداره کل و مناطق شهر تهران ، تأکید کرد.

در این جلسه شهریاری سرپرست معاونت سوادآموزی با بیان اینکه امتحانات بخش مهمی از فرآیند آموزش است ، موضوع رسیدگی به برخی از تخلفات احتمالی ، حتی اگر به لحاظ آماری تعداد آنها اندک باشد را با اهمیت شمرد. وی همچنین از همکاران حوزه ی سوادآموزی و مدیران مدارس به ویژه مسئولین حوزه های برگزاری امتحانات سوادآموزی بابت فراهم نمودن شرایط و فضای مناسب برای برگزاری ایمن امتحانات تشکر و قدر دانی نمود.