×
سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


همه جا مدرسه خواهد شد.... ایران را مدرسه کنیم

همه جا مدرسه خواهد شد.... ایران را مدرسه کنیم

    آغاز مهر ماه ، مهربانی و همدلی با خود دارد و آغازین روز مهر ماه روزی نيست كه تعلیم و تربیت آغاز می شود و کلاسها برای آموختن  باز می شوند؛ اول مهر روزی ست كه تصميم گرفته ای برای آموختن وارد مدرسه و کلاس شوی و امتداد آموخته هایت را قامت بخشی و جان دوباره بدمی.
آری همان روزی است كه تصميم می گيری دانش آموز شوی و بیاموزی محبت را ،دوستی را ، عشق را و انسان بودن و انسان شدن را؛ آن وقت است که خواهی دید كه خانه مدرسه است، كوچه مدرسه است، شهر مدرسه است، دنيا مدرسه است؛ و هر جا و هر چيز، درسی ست براي آموختن و هر جا قدم میگذاری یاد میگیری و یاد میدهی.


روزی كه تو دانش آموز شوی، همه جا مدرسه خواهد شد؛ و از آن روز به بعد ، تمام روزها ،اول مهر است...

آری مهر ماه است ، ماه نور ، ماه سواد، ماه آموختن ....

همه جا مدرسه خواهد شد....

ایران را مدرسه کنیم