×
سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


خاکزاد مدیر محترم پژوهش وتولیدمحتوای سازمان سوادآموزی در قزوین خبر داد کارگاه نوجیهی آموزش دهندگان برگزارشد

طرح کارگری واصناف برای اولین بار وبصورت آزمایشی در قزوین اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از روابط عمومی معاونت سواد آموزی قزوین جعفربگلو معاون سوادآموزی استان درکارگاه نوجیهی آموزش دهندگان وعوامل اجرایی شهرستانهای مجری که باحضور آقای خاکزاد مدیر محترم پژوهش وتولیدمحتوای سازمان سوادآموزی ومؤلفین ومدرسین کتب این طرح برگزار شد گفت:

نامناسب بودن محتوا وعدم تناسب آن با درک وفهم مخاطبان قطعا یادگیری را مشکل می کندومحتوای غیرکاربردی ودشوار از عوامل ترک تحصیل در سوادآموزان است.

محتوای کاربردی مفید جذاب واثربخش از عوامل انگیزشی افراد برای شرکت درکلاس است وحتی مانع بازگشت به بیسوادی است ودرگسترش -تثبیت وتعمیق سواد موثر است .امروز نیاز به محتوای به روز سودمند وکاربردی داریم.

در ادامه احمدخاکزاد مدیر پژوهش وتولید محتوای آموزشی سازمان در  تبیین وتشریح اهداف این کارگاه توضیحات مختصری را ارائه نمودند.

مولفین این کتابها آقایان : رضا رنجبر وعلی چگینی   و خانمها: مژگان بیات و حوریه آتش باز نیز در ساعتها ی مختلف به تحلیل محتوایی وشیوه تدریس کتب ریاضی -آموزش قرآن و آموزش فارسی پرداختند .

در پایان نیز آقای خاکزاد ضمن پاسخ به پرسشهای فراگیران به تبیین فرآیند اعتبار بخشی ومستند سازی پرداختند و انجام این کار را از وظایف حوزه سنجش دانستند .

لازم به ذکر است که این دوره باحضور 32 نفر از آموزش دهندگان شهرستانهای تاکستان وبوئین زهرا در روز دوشنبه  تاریخ 98/10/23 وبا همت وهمکاری معاونت سوادآوزی استان و با حضور مسؤلین سوادآموزی شهرستانهای مجری  برگزار گردید.