سیاست های سال 1396سازمان نهضت سواد آموزی

سیاستهای اجرایی1396 سازمان نهضت سواد آموزی ، در قالب دو راهبرد و 10 سیاست اجرایی