×
چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


جلسه کارگرو بهبود کیفیت فعالیت های سواد آموزی در استان قم بر گزار شد

قم (پانا) - جلسه گروه بهبودکیفیت فعالیت های سوادآموزی باحضورآقای رسول جمشیدی مدیرکل طرح وبرنامه و تامین منابع سازمان نهضت سوادآموزی کشور وآقای شیخ الاسلام مدیرکل آموزش وپرورش استان قم درسالن جلسات اداره کل تشکیل شد.

به گزارش روابط عمو می سازمان نهضت سواد آموزی به نقل قم - پانا ،جلسه گروه بهبودکیفیت فعالیت های سوادآموزی باحضورآقای رسول جمشیدی مدیرکل طرح وبرنامه و تامین منابع سازمان نهضت سوادآموزی کشور وآقای شیخ الاسلام مدیرکل آموزش وپرورش استان قم درسالن جلسات اداره کل تشکیل شد.

ریس گروه بهبودکیفیت سوادآموزی استان ؛ظرفیت گروه رافرصت مغتنمی برای پیشرفت وتوفیقات برنامه های سوادآموزی دانست وگفت: با داشتن برنامه وپیگیری فعالیت های سوادآموزی دراستان قم به پیشرفت هایی رسیده ایم وباوجود مهاجرت ها وحضوراتباع خارجی بسیاربایدازحمایت وپشتیبانی های سازمان نهضت سوادآموزی بتوانیم به باسوادی مطلوب دست پیداکنیم .
جمشیدی مدیرکل دفترطرح وبرنامه وتامین منابع سازمان نهضت سوادآموزی دراین جلسه اظهارداشت: وجودبرنامه محوری وپژوهش ومشارکت جویی دراستان قم نمودخوبی دارد.

وی درادامه الگوبودن آموزشیاران وآموزش دهندگان را دررعایت پوشش وحجاب اسلامی مهم توصیف کرد و گفت: اصل برون سپاری یعنی رقابت وتاکیدماتوجه خاص به نظارت برعملکردوطرح هامی باشد ونیز کارگروه واگذاری فعالیت های سوادآموزی باجایگاهی که داردبایدمرتب با نظرهای کارشناسی تشکیل شودونقش خودرابه شایستگی وبه موقع انجام دهد.
جمشیدی افزود: طرح شتاب بخشی ویژه اتباع ومهاجرین خارجی دراستان باتاییدشورای پشتیبانی سوادآموزی وبامشارکت سایراعضا می توانددرپیشرفت و رشد با سوادی استان مهم باشد و سازمان نهضت سوادآموزی ازاین طرح حمایت واستقبال می کند.
در ادامه قاسمی نیا معاون سواد اداره کل آموزش و پرورش قم خاطر نشان کرد: هم افزایی درگروه بهبودکیفیت برسلامت وکیفیت وپیشرفت برنامه های سوادآموزی کمک می کند و نظرها وراه کارهای اعضا رابه کارمی بندیم.
وی گفت: ازحمایت ها وپشتیبانی مسوولین وزارت آموزش وپرورش وسازمان نهضت سوادآموزی تشکرمی شودوحضورشان درجمع متولیان امرسوادآموزی ؛ نشاط وتقویت روحیه راافزایش می دهدوازرهنمودها وتذکرات ودستوراتی که ارائه می کنندبرسلامت وکیفیت فعالیت وبرنامه های استان موثرمی باشدوازانحرافات احتمالی پیشگیری می شود.
شایان ذکر است جلسه گروه بهبودکیفیت استان قم باحضوراعضا ومعاون توسعه مدیریت وپشتیبانی ؛معاون سوادآموزی؛ذیحساب ؛روسای ادارات امور مالی ؛ امور اداری وکارگزینی ؛تدارکات؛حراست؛بازرسی؛امورحقوقی و روسای ادارات سوادآموزی برگزارگردید.وتعدادی ازاعضا به بیان دیدگاه ونظرها وپیشنهادها پرداختند.