1. ارائه خدمات هوشمند در خصوص اعلام وضعیت سواد (تعیین تکلیف) برای ثبت نام مخاطبان

2. ارائه شیوه های  آموزشی

 •   حضوری:کلاسی  ، فردبه فرد
 •  نیمه حضوری : تحکیم
 • غیرحضوری : خودآموز و امتحانات متفرقه

3. ارائه خدمات آموزشی  به بیسوادان و کم سوادان

 • دوره سوادآموزی
 • دوره انتقال
 • دوره تحکیم

4. خدمات آموزشی مکمل  به کم سوادان و بی سوادان

 •  مرکز یادگیری محلی
 •  حلقه های کتابخوانی
 • خواندن با خانواده
 •  نشریه کم سوادان
 • آموزش از طریق سایت ویژه کم سوادان

5.      نحوه تامین نیروی انسانی

 • معلمین آموزش و پرورش
 • سازمان های دولتی و غیردولتی و موسسات آموزشی
 • خود آموز

6.      ارائه خدمات انگیزشی

 • توزیع کتب رایگان
 • توزیع اقلام آموزشی رایگان
 • پرداخت پاداش به سوادآموز
 • پرداخت حق الزحمه به آموزش دهنده

7.      مشارکت با سازمان های دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد