علی باقر زاده

 • پست سازمانی : معاون وزیر و رئیس سازمان
 • شماره تماس : 88960020
 • شماره فکس : 83782706
 • پست الکترونیک : Bagherzadeh_a@lmoiran.ir

عبدالحسین حیدری تفریشی

 • پست سازمانی : مشاور رئیس سازمان
 • شماره تماس : 83782705
 • شماره فکس : 0
 • پست الکترونیک : Heydaritafreshi_a@lmoiran.ir

مصطفی عطاران

 • پست سازمانی : مشاور رئیس سازمان
 • شماره تماس : 83782719
 • شماره فکس : 0
 • پست الکترونیک : Attaran_m@lmoiran.ir

حمیدرضا مشهدی عباسی

 • پست سازمانی : مشاور رئیس سازمان
 • شماره تماس : 83782703
 • شماره فکس : 0
 • پست الکترونیک : Mashadiabbasi_h@lmoiran.ir

اردشیر قیصر

 • پست سازمانی : مدیر حوزه ریاست و رابط عمومی
 • شماره تماس : 88960134
 • شماره فکس : 88955192
 • پست الکترونیک : Qeisar_a@lmoiran.ir

حراست

 • پست سازمانی : حراست
 • شماره تماس : 88955178
 • شماره فکس : 88967090
 • پست الکترونیک :

احمد خاکزاد

 • پست سازمانی : مدیر دفتر پژوهش وتولید محتوای آموزشی
 • شماره تماس : 88969449
 • شماره فکس : 0
 • پست الکترونیک : Khakzad_a@lmoiran.ir

محمد مهدیزاده

 • پست سازمانی : معاون امورآموزشی سازمان
 • شماره تماس : 88965151
 • شماره فکس : 0
 • پست الکترونیک : Mahdizadeh_m@lmoiran.ir

مهدی نامجومنش

 • پست سازمانی : مدیر کل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی تحصیلی
 • شماره تماس : 88963398
 • شماره فکس : 88961121
 • پست الکترونیک : Namjoo_m@lmoiran.ir

عابدین بازگیر

 • پست سازمانی : معاون مدیر کل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی تحصیلی
 • شماره تماس : 83782507
 • شماره فکس : 0
 • پست الکترونیک : Bazgir_a@lmoiran.ir

پرویز کوثری

 • پست سازمانی : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان
 • شماره تماس : 88955068
 • شماره فکس : 88967874
 • پست الکترونیک : Kosari_p@lmoiran.ir

رسول جمشیدی اول

 • پست سازمانی : مدیر کل دفتر طرح برنامه وتامین منابع
 • شماره تماس : 83782610
 • شماره فکس : 88960686
 • پست الکترونیک : Jamshidi_r@lmoiran.ir

امیر نظری

 • پست سازمانی : معاون مدیر کل دفتر طرح برنامه وتامین منابع
 • شماره تماس : 83782612
 • شماره فکس : 0
 • پست الکترونیک : NAZARI_a@lmoiran.ir

حسین مونسان

 • پست سازمانی : مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی
 • شماره تماس : 83782400
 • شماره فکس : 88964391
 • پست الکترونیک : Moonesan_h@lmoiran.ir

حسین کثیری

 • پست سازمانی : مدیر امورمالی و ذیحسابی
 • شماره تماس : 83782600
 • شماره فکس : 88967848
 • پست الکترونیک : Kasiri_h@lmoiran.ir

رضا جعفرپور

 • پست سازمانی : معاون ذیحساب
 • شماره تماس : 83782602
 • شماره فکس : 0
 • پست الکترونیک :

حافظ سیفی نژاد

 • پست سازمانی : معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی سوادآموزی
 • شماره تماس : 83782212
 • شماره فکس : 0
 • پست الکترونیک :