بررسی نیازها و علائق آموزشی بی سوادان و سوادآموزان
 ارزشیابی از فعالیت های برون سپاری در سوادآموزی و ارائه برنامه مناسب برای بهبود کیفیت آموزشی
 بررسی علل عدم استقبال بی سوادان از برنامه های سواد آموزی کشور
 مطالعه تطبیقی نظام آموزش بزرگسالان در جهان و ارائه محورهای مدل کارآمد و موثر برای نظام آموزش بزرگسالان در کشور
 بررسی علل رجعت به بی سوادی در سواد آموختگان دوره سواد آموزی و معادل آن در کشور از سال 1386 الی 1390
 بررسی عوامل تاثیرگذار در مشارکت موثر معلمان و مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی و مدارس مستقل در فعالیت های سواد آموزی
 بررسی نحوه اجرا و تاثیر برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش بزرگسالان بر عملکرد مدیران مدارس در حوزه سواد آموزی
 تحليل محتواي كتاب‌هاي دوره‌ي سوادآموزي و ارايه چارچوب محتواي مناسب براساس برنامه درسي مصوب
 ارزشیابی از اجرای برنامه پنج ساله سواد آموزی در سال های 1390 تا 1393
 بررسی عوامل موثر در ادامه تحصیل و پیشرفت تحصیلی چهره های موفق سواد آموزی
 تعیین تعداد واژگان پایه در دوره سواد آموزی و احصای واژگان پر بسامد در جمعیت بی سواد و کم سواد بزرگسالان
 بررسی و مطالعه شاخص های روانسنجي آزمون هاي پایانی دوره سواد آموزی
 بررسی شیوه های موثر تبلیغی و ترویج سواد آموزی و ارائه مدل کارآمد جهت ترغیب و تشویق جامعه هدف به سواد آموزی
 میزان تأثیر برنامه دوره تحکیم سواد در تثبیت آموخته های سواد آموزان تحت پوشش نهضت سواد آموزی
 ارزشيابي مصوبه 833 شوراي عالي در مورد ساختار آموزشي مرحله اول نظام آموزش بزرگسالان (نهضت سواد آموزي)
 بررسی ابعاد فنی ، حقوقی و اجرایی استفاده از تلفن همراه و تبلت در سوادآموزی و طراحی و ارائه نرم افزار مناسب
 رابطه سلامت عمومی و سرسختی و مولفه های آن ها با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 سوادآموزی ،فرصتی برای عدالت و توسعه پایدار