«فرا خوان اولویت های پژوهشی »


1 . مطالعه ، تأسیس و راه اندازی مرکز اسناد سوادآموزی و فن آوری اطلاعات

2.  بررسی و محاسبه بهای تمام شده دوره های سواد آموزی در سال94

3.  ارزشیابی عملکرد شورای پشتیبانی سوادآموزی در سالهای 94و95و96

4.  بررسی میزان کارایی و اثر بخشی دوره آموزش مجازی در توانمندسازی آموزش دهندگان

5. ارزشیابی از میزان موفقیت اجرای طرح آموزش اولیای بی سواد دانش آموزان

6.  مطالعه ، تحلیل و تدوین عملکرد سوادآموزی برای طرحهای خاص (زندانیان، کارکنان وکارگران، نیروهای مسلح، دفاع مقدس و بسیج سوادآموزی)

7.  بررسی و تعیین نیازهای آموزشی بی سوادان و کم سوادان گروه سنی 49-20


شرح عناوین :

1- مطالعه ، تأسیس و راه اندازی مرکز اسناد سوادآموزی و فن آوری اطلاعات

هدف از طرح پژوهشی بررسی ضرورت ايجاد و بهره برداری از مرکز اسناد جهت ساماندهی به کليه اسناد در هر شکل و قالبی در این مرکز با استفاده از تکنولوژیهای جدید فناوری اطلاعات می باشد. با راه اندازی مرکز اسناد کليه اسناد سوادآموزی از زمان توليد , چرخش اداری , نگهداری و امحاء مديريت مي شوند و کليه اسناد و پيوستها همراه فايل الکترونيکی در سيستم ثبت مي شوند و بدون نياز به فرد يا بايگانی خاصی امکان جستجوی تحت وب را ایجاد می نماید. از مزايای خاص اين سيستم نسبت به دبيرخانه اين است که برخی اسناد بدون نامه هستند لذا در سيستم دبيرخانه ثبت نمي شوند بنابراین نزد تهيه کننده يا دريافت کننده خود مي ماند و نهايتا در سيستم آنها ثبت مي شود و ديگران از آن بی اطلاع اند و برای دسترسی به آن نياز به فرد خاصی می باشد با ثبت در سيستم مرکز اسناد سوادآموزی تمامی اسناد با امنیت بسیار بالایی حفظ و ذخیره شده و دسترسی به آنها نیز  آسانتر می گردد. همچنین اين امکان به وجود می آید که ارتباط بین مرکز اسناد سوادآموزی و پرتال سازمانی برقرار و اطلاعات مورد نظر در صورت نياز در وب سايت سازمان قرارگيرد. پس از پایان طرح , سازمان خواستار ارائه یک راهکار جدید برای تاسیس و راه اندازی مرکز اسناد سوادآموزی در فناوری اطلاعات و تهیه و تامین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری جهت اجرای شدن برنامه  از سوی مجری طرح می باشد


      2-  بررسی و محاسبه بهای تمام شده ی  دوره های سواد آموزی  در سال 1394

  1. تعیین فعالیتها و هزینه ها
  2. تعیین عوامل بوجود آورنده هزینه ها (محرک هزینه ها)
  3. محاسبه نرخ عامل بوجود آورنده هزینه ها
  4. ارائه الگوی محاسبه نرخ هزینه تمام شده آموزش در دوره های سواد آموزی (مستقیم ، غیر مستقیم ، کل) با در نظر گرفتن وتجزیه و تحلیل گام های اصلی در مدل سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت : 
  5. شناسایی منابع 
  6. شناسایی خروجی ها
  7. شناسایی محرک های هزینه منابع و فعالیت
  8. تخصیص هزینه ها
  9. عناصر بهای تمام شده (هزینه ها) منابعی که صرف انجام فعالیت ها می شوند.
  10. در نهایت محاسبه هزینه دوره های سواد آموزی به تفکیک (دوره سواد آموزی، تحکیم و انتقال)

3-    ارزشیابی عملکرد شورای پشتیبانی سوادآموزی در سالهای 94و95و96

به استناد  بند(3) مصوب‌يكصدوچهل‌ويكمين‌جلسه‌‌ شوراي  عالي  انقلاب  فرهنگي ، شورای  عالی  پشتیبانی سوادآموزی با هدف شتاب بخشي به فعاليتهاي سواد آموزي ، ريشه كني بي سوادي در گروه سني 10-49 سال  ، سياست گذاري براي پشتيباني دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي مردم نهاد ، استفاده ازتوان اجرايي دستگاههای استاني و شهرستاني و هدايت آنها براي كمك به فعاليتهاي سواد آموزي تشکیل  گردید.

هر گاه  سياست‌گذاران و برنامه ريزان ملی واستانی  با تدوین برنامه عمل ، تعیین نقش و مسئولیت برای  دستگاههای اجرایی ، نهادها و تشکل های غیر دولتی ، تکمیل بانک اطلاعات اسمی و مشخصات افراد بی سواد و کم سواد  وتبیین سازوکارهای  مناسب  درشورا ،روند پیشرفت سواد آموزی را مدیریت نمایند پایان پذیری بی سوادی ممکن خواهد بود. با توجه به تکالیف مقرر در وظایف ابلاغی،  بررسی میزان تحقق  کمی  جلسات در سال های 94 تا96 ، تصمیمات متخذه درشورای  پشتیبانی سوادآموزی  و میزان  اثربخشی مصوبات  شورا برتحقق اهداف  کمی  وپشتیبانی  ازسوادآموزی با حضور عالی ترین مقامات استانی  وشهرستانی بر روند تشکیل جلسات و مصوبات  رابطه بین حضور مقامات و اجرای مصوبات ؛ وارتباط بین مصوبات و تاثیر آن بر سوادآموزی و میزان رشد سواد آموزی و سنجش میزان اثربخشی جلسات در جذب سواد آموزان برحسب میزان نقش ومسئولیت پذیری اعضای جلسه ودستگاههای  اجرایی عضو می تواند گام مهمی  در جهت سنجش نقش  واثربخشی  شورای  پشتیبانی  باشد .

انتظار می رود پژوهش  بتواند، ضمن بررسی کمی وکیفی جلسات برگزار شده  طی سال های 94 تا 96 نسبت به سنجش اثربخشی آن درپیشبرد اهداف وسیاست های  سوادآموزی  اقدام و نتایج وپیشنهادات کاربردی  درزمینه  ارتقای  جایگاه شورا ، ارتقاء  نقش  ومسئولیت دستگاههای  اجرایی درافزایش کمی وکیفی اهداف سوادآموزی  و  همچنین  ارائه نتایج  مطلوب  در پیش بینی و اجرای مصوبات کاربردی  ومفید اهتمام نماید .


4 بررسی میزان کارایی و اثر بخشی دوره آموزش مجازی در توانمندسازی آموزش دهندگان

برنامه آموزش وتوانمندسازی آموزشیاران (آموزش دهندگان ) درفعالیت های سوادآموزی یک امر لازم وضروری است،از آنجاییکه این آموزشها در سطح کشور درسنوات گذشته از انسجام لازم  و یکسانی برخوردار نبود، سازمان نهضت سوادآموزی‏ به منظور انسجام بخشی به این امر مهم، طی تفاهنامه ی شماره 1080/952/1مورخ 21/04/95آموزش وتوانمندسازی آموزش دهندگان را در قالب آموزش های مجازی به جهاد دانشگاهی واگذار نمود.

درپژوهش حاضر سازمان انتظار  دارد که پژوهشگر میزان اثر بخشی دوره برگزارشده درافزایش توانمندی آموزش دهندگان در زمینه های مختلف از جمله: جذب ونگهداشت سوادآموزان ،آشنایی با روان شناسی (شناخت بزرگسال)، کلیات روشها و فنون تدریس در آموزش بزرگسالان ،سنجش وارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،آموزش مفاهیم فارسی ، قرآن ، ریاضی،فرهنگ اسلامی ،علوم تجربی وعلوم اجتماعی توسط سازمان جهاد  دانشگاهی برعملکرد آموزش دهندگان  را بررسی نموده و رهنمود های لازم در جهت تقویت نکات قوت و رفع نواقص اعلام نمایند .


5- ارزشیابی از میزان موفقیت اجرای طرح آموزش اولیای بی سواد دانش آموزان

  یکی از طرح های قابل توجه وزیر وقت آموزش وپرورش  اجرای طرح سوادآموزی اولیاء دانش آموزان مدارس در قالب هر مدرسه یک کلاس بود. این طرح از سال 1393تاکنون از سوی سازمان سوادآموزی کشور اجرا شده است . از طرح پژوهشی مورد نظر انتظار دارد طی بررسی اثربخشی این طرح روند شناسایی اسمی ، پالایش ، جذب وآموزش گروه هدف  را مورد مداقه قرار دهد. اثر اجرای این طرح در کاهش قدر مطلق بی سوادی  در گروه هدف  و سهم آن رادر شتاب بخشی معلوم نماید. همچنین نقش  وسهم مدیران ومعلمان مدارس ، اعضای خانواده ها و دانش آموزان را در اجرای طرح نمایان ساخته و کارکرد کارگروه ای استانی و شهرستانی و مدارس را در اجرای بهینه طرح واضح نماید .همچنین فرآیند پایش وکنترل فرآیند اجرایی طرح و نحوه دعوت از والدین را برجسته سازد  ونهایت این که  ضمن آسیب شناسی عمیق ،میزان تحقق اهداف کمّی و کیفی  اجرای طرح را تبیین کرده و دریچه ای علمی  فرا روی مسئولان سازمان جهت ادامه یا توقف طرح  را باز گشاید.


6-  مطالعه ، تحلیل و تدوین عملکرد سوادآموزی برای طرحهای خاص (زندانیان، کارکنان وکارگران، نیروهای مسلح، دفاع مقدس و بسیج سوادآموزی)

طرح های سوادآموزی  خاص  از تصمیمات اساسی سازمان از بدو تاسیس تاکنون بوده است. و از همان زمان بطور مستمر این طرح ها اجرا شده و می شود. لذا از پزوهش حاضر انتظار دارد: مستندات اجرایی گردآوری و پیشینه کاوی بدقت انجام گرفته و عملکرد هر کدام از طرح ها به تفکیک تجزیه و تحلیل شده و راه بند ها و موانع شناسایی و راه کارهای عملی رفع موانع و تقویت برنامه ها عرضه شود.همچنین قدر و سهم هر کدام از این طرح ها در کاهش قدر مطلق بی سوادی معلوم  شده و نتیجه در قالب گزارش مکتوب ارائه گردد.


7 - بررسی و تعیین نیازهای آموزشی بی سوادان و کم سوادان گروه سنی 49-20

 معمولاً هر برنامه آموزشی و درسی برای ایجاد تحول در وضعیت موجود ، نیاز به طراحی مجدد دارد . گام آغازین در فرایند برنامه‌ریزی ، مخاطب شناسی،  شناسایی هدفها یا نقاط مطلوب وتعیین نیازهای واقعی و احساس شده  است  هدفها ریشه در نیازها دارند . از این رو برای طراحی و اجرای برنامه های واقع بینانه و اثربخش ، ضرورت دارد تا نیازها دقیقاً سنجیده و براساس نیازها ، اهداف ویژه برنامه تدوین شوند. شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی جامعه هدف  ، پیش نیاز یک سیستم آموزشی موفق است.

هر گاه  سياست‌گذاران و برنامه ريزان  با شناخت  و آگاهي  از نيازهاي  مخاطبان    اقدام به تهيه برنامه‌ي درسي  نمايند و بتوانند آموزش را با مهارت‌‌هاي اساسي  زندگي مخاطبان خود   تلفيق كنند؛   كيفيت يادگيري بالاتر ، حضورو درگیری  آنان  در برنامه ها بيشتر در نتیجه فرایند یادگیری همراه با تسهیل و تعمیق همراه است .علاوه بر این مخاطبان احساس رضایت  می کنند ؛  به آموزش  علاقه مند می شوند  و تقاضای آنان  برای یادگیری بیشترمی شود.

نكته‌ي قابل توجهي كه نبايد از آن غافل شد نياز به  تغيير و اصلاح مواد آموزشي و به روز كردن  آنها با توجه به  سير تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و علمي است.

 در این راستا سازمان نهضت سوادآموزی برای تحقق اهداف عالیه خویش سیاست تنوع در  تالیف محتوای آموزشی با توجه به نیازهای واقعی جامعه هدف  در گروه های سنی خود نموده تا  فراگیران  با محتوای آموزشی ارتباط بیشتری پیدا کنند و  مفهوم آموزشی برای آنان  عینی تر و ثبات در یادگیری بیشتر شود . 

  علاوه بر این به  انتقال مفاهیم ضروری و  مورد نیاز  جامعه مخاطب کمک نموده که گستره عظیمی از مطالب را در بر دارد و موجب  ارتقای سطح کیفی زندگی  مخاطبان  و بالا رفتن سطح  آگاهی آنان   در زمینه های مختلف می شود .

به منظور تحقق اهداف فوق انتظار است ، ابتدا مخاطبین  بی  سواد و کم سواد در گروه سنی ذکر شده مشخص شوند و نیازهای واقعی و احساس شده هریک بر اساس اصول علمی تعیین ، تحلیل  و اولویت بندی شوند .

 با انجام  این پژوهش تعیین  نیاز واقعی گروه های هدف در  موارد زیر مورد انتظار است :

 مفاهیم آموزشی  منطبق با دنياي مخاطبان در گروه  سنی 49-20 در زمینه های: احکام و اعتقادی - اجتماعی ، ادبی، دین و معارف اسلامی ، بهداشتی ، مهارتی ، مشاغل و حرفه آموزی ، علمی کاربردی روانشناسی و......احصا شوند .


        توجه به نكات زير توسط پژوهشگران محترم ضروري است:

1-      پژوهشگران باید جژ هیئت علمی دانشگاه ها و یا زیر مجموعه موسسه پژوهشی به امر پژوهش بپردازند .

2-     پيشنهاده هاي پژوهشي براساس معيارهاي تعيين شده ارزيابي مي شود.

3-     پذيرش طرح منوط به كسب حداقل 60% امتياز وداشتن بالاترين امتياز در اولويت مربوطه مي باشد.

محققين محترم در صورت تمايل با در نظر گرفتن شرايط مي توانند جهت دريافت فرم پيشنهاده نويسي (proposal) وكسب اطلاعات بيشتر به سايت نهضت سوادآموزی (www.lmoir.ir)مراجعه نموده وپس از تكميل  ، آن را به دبيرخانه کمیته پژوهشی سازمان نهضت سوادآموزی واقع در خیابان فاطمی شماره 113 تحويل نمايند

 

وزارت آموزش و پرورش

سازمان نهضت سوادآموزی

 

برای دریافت فرم پیشنهاده پژوهشی (پروپوزال) کلیک نمائید.

   دانلود : proposal.rar           حجم فایل 234 KB