«فرا خوان اولویت های پژوهشی »


1 . مطالعه ، تأسیس و راه اندازی مرکز اسناد سوادآموزی و فن آوری اطلاعات

2.  بررسی و محاسبه بهای تمام شده دوره های سواد آموزی در سال94

3.  ارزشیابی عملکرد شورای پشتیبانی سوادآموزی در سالهای 94و95و96

4. ارزشیابی از میزان موفقیت اجرای طرح آموزش اولیای بی سواد دانش آموزان

5. بررسی میزان کارایی و اثربخشی مراکز یادگیری محلی

6. ارزشیابی طرح آموزش عملی نماز به سوادآموزان


شرح عناوین :

1- مطالعه ، تأسیس و راه اندازی مرکز اسناد سوادآموزی و فن آوری اطلاعات

هدف از طرح پژوهشی بررسی ضرورت ايجاد و بهره برداری از مرکز اسناد جهت ساماندهی به کليه اسناد در هر شکل و قالبی در این مرکز با استفاده از تکنولوژیهای جدید فناوری اطلاعات می باشد. با راه اندازی مرکز اسناد کليه اسناد سوادآموزی از زمان توليد , چرخش اداری , نگهداری و امحاء مديريت مي شوند و کليه اسناد و پيوستها همراه فايل الکترونيکی در سيستم ثبت مي شوند و بدون نياز به فرد يا بايگانی خاصی امکان جستجوی تحت وب را ایجاد می نماید. از مزايای خاص اين سيستم نسبت به دبيرخانه اين است که برخی اسناد بدون نامه هستند لذا در سيستم دبيرخانه ثبت نمي شوند بنابراین نزد تهيه کننده يا دريافت کننده خود مي ماند و نهايتا در سيستم آنها ثبت مي شود و ديگران از آن بی اطلاع اند و برای دسترسی به آن نياز به فرد خاصی می باشد با ثبت در سيستم مرکز اسناد سوادآموزی تمامی اسناد با امنیت بسیار بالایی حفظ و ذخیره شده و دسترسی به آنها نیز  آسانتر می گردد. همچنین اين امکان به وجود می آید که ارتباط بین مرکز اسناد سوادآموزی و پرتال سازمانی برقرار و اطلاعات مورد نظر در صورت نياز در وب سايت سازمان قرارگيرد. پس از پایان طرح , سازمان خواستار ارائه یک راهکار جدید برای تاسیس و راه اندازی مرکز اسناد سوادآموزی در فناوری اطلاعات و تهیه و تامین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری جهت اجرای شدن برنامه  از سوی مجری طرح می باشد      2-  بررسی و محاسبه بهای تمام شده ی  دوره های سواد آموزی  در سال 1394

  1. تعیین فعالیتها و هزینه ها
  2. تعیین عوامل بوجود آورنده هزینه ها (محرک هزینه ها)
  3. محاسبه نرخ عامل بوجود آورنده هزینه ها
  4. ارائه الگوی محاسبه نرخ هزینه تمام شده آموزش در دوره های سواد آموزی (مستقیم ، غیر مستقیم ، کل) با در نظر گرفتن وتجزیه و تحلیل گام های اصلی در مدل سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت : 
  5. شناسایی منابع 
  6. شناسایی خروجی ها
  7. شناسایی محرک های هزینه منابع و فعالیت
  8. تخصیص هزینه ها
  9. عناصر بهای تمام شده (هزینه ها) منابعی که صرف انجام فعالیت ها می شوند.
  10. در نهایت محاسبه هزینه دوره های سواد آموزی به تفکیک (دوره سواد آموزی، تحکیم و انتقال)


3-    ارزشیابی عملکرد شورای پشتیبانی سوادآموزی در سالهای 94و95و96

به استناد  بند(3) مصوب‌يكصدوچهل‌ويكمين‌جلسه‌‌ شوراي  عالي  انقلاب  فرهنگي ، شورای  عالی  پشتیبانی سوادآموزی با هدف شتاب بخشي به فعاليتهاي سواد آموزي ، ريشه كني بي سوادي در گروه سني 10-49 سال  ، سياست گذاري براي پشتيباني دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي مردم نهاد ، استفاده ازتوان اجرايي دستگاههای استاني و شهرستاني و هدايت آنها براي كمك به فعاليتهاي سواد آموزي تشکیل  گردید.

هر گاه  سياست‌گذاران و برنامه ريزان ملی واستانی  با تدوین برنامه عمل ، تعیین نقش و مسئولیت برای  دستگاههای اجرایی ، نهادها و تشکل های غیر دولتی ، تکمیل بانک اطلاعات اسمی و مشخصات افراد بی سواد و کم سواد  وتبیین سازوکارهای  مناسب  درشورا ،روند پیشرفت سواد آموزی را مدیریت نمایند پایان پذیری بی سوادی ممکن خواهد بود. با توجه به تکالیف مقرر در وظایف ابلاغی،  بررسی میزان تحقق  کمی  جلسات در سال های 94 تا96 ، تصمیمات متخذه درشورای  پشتیبانی سوادآموزی  و میزان  اثربخشی مصوبات  شورا برتحقق اهداف  کمی  وپشتیبانی  ازسوادآموزی با حضور عالی ترین مقامات استانی  وشهرستانی بر روند تشکیل جلسات و مصوبات  رابطه بین حضور مقامات و اجرای مصوبات ؛ وارتباط بین مصوبات و تاثیر آن بر سوادآموزی و میزان رشد سواد آموزی و سنجش میزان اثربخشی جلسات در جذب سواد آموزان برحسب میزان نقش ومسئولیت پذیری اعضای جلسه ودستگاههای  اجرایی عضو می تواند گام مهمی  در جهت سنجش نقش  واثربخشی  شورای  پشتیبانی  باشد .

انتظار می رود پژوهش  بتواند، ضمن بررسی کمی وکیفی جلسات برگزار شده  طی سال های 94 تا 96 نسبت به سنجش اثربخشی آن درپیشبرد اهداف وسیاست های  سوادآموزی  اقدام و نتایج وپیشنهادات کاربردی  درزمینه  ارتقای  جایگاه شورا ، ارتقاء  نقش  ومسئولیت دستگاههای  اجرایی درافزایش کمی وکیفی اهداف سوادآموزی  و  همچنین  ارائه نتایج  مطلوب  در پیش بینی و اجرای مصوبات کاربردی  ومفید اهتمام نماید .4- ارزشیابی از میزان موفقیت اجرای طرح آموزش اولیای بی سواد دانش آموزان

  یکی از طرح های قابل توجه وزیر وقت آموزش وپرورش  اجرای طرح سوادآموزی اولیاء دانش آموزان مدارس در قالب هر مدرسه یک کلاس بود. این طرح از سال 1393تاکنون از سوی سازمان سوادآموزی کشور اجرا شده است . از طرح پژوهشی مورد نظر انتظار دارد طی بررسی اثربخشی این طرح روند شناسایی اسمی ، پالایش ، جذب وآموزش گروه هدف  را مورد مداقه قرار دهد. اثر اجرای این طرح در کاهش قدر مطلق بی سوادی  در گروه هدف  و سهم آن رادر شتاب بخشی معلوم نماید. همچنین نقش  وسهم مدیران ومعلمان مدارس ، اعضای خانواده ها و دانش آموزان را در اجرای طرح نمایان ساخته و کارکرد کارگروه ای استانی و شهرستانی و مدارس را در اجرای بهینه طرح واضح نماید .همچنین فرآیند پایش وکنترل فرآیند اجرایی طرح و نحوه دعوت از والدین را برجسته سازد  ونهایت این که  ضمن آسیب شناسی عمیق ،میزان تحقق اهداف کمّی و کیفی  اجرای طرح را تبیین کرده و دریچه ای علمی  فرا روی مسئولان سازمان جهت ادامه یا توقف طرح  را باز گشاید.5- بررسی میزان کارایی و اثربخشی مراکز یادگیری محلی

مراکز یادگیری محلی در راستای تحقق شعار «آموزش برای همه» و كاربردی كردن آموزش بزرگسالان در سال94 تاسیس و راه اندازی شدند . این مراکـز فرصت مناسبی را فراهم آورده تا مخاطبین بتواننــد با توجه به نیازهای زندگی خود از برنامه های متنوع آموزشی  و مهارتی مراکز  استفاده نمایند . اين مراكز آموزشی  برنامه ها و فعّاليت هايی را ارائه می دهند كه با نيازهای جوامع محلّی و منابع موجود منطقه،متناسب و هماهنگ باشد. رویکرد سازمان نهضت سوادآموزی در راه اندازی مراکز یادگیری محلّی ،با حفظ تنوع و ويژگیهای فرهنگی و تلاش برای سازگاری مراکز یادگیری محلّی با محيط زندگی و نیازهای بزرگسالان، با هدف گسترش دانش، مهارت و توانایی آنان، زمینه ساز پیشرفت کشور است.

رویکرد این مراکز،  تقویت مشارکت ومدیریت محلی بوده و  در همه مناطق شهری وروستایی ، خصوصا در مناطق  غیر برخوردار می توانند نقش و رسالت مهمی در رسیـدن به اهداف توسعه فرهنگی _ اجتماعی  کشور،  ارتقائ سطح آگاهی ها و توانمندسازی  افراد بی سواد وکم سواد جامعه داشته باشند.

با توجه به اینکه در سال های اخیر راه اندازی و توسعه مراکز یادگیری محلی یکی از سیاست های اصلی سازمان نهضت سوادآموزی قرارگرفته است و با توجه به گذشت بیش از سه سال از راه اندازی مجدد این  مراکز ، لازم است تا با یک پژوهش میزان کارآئی و اثربخشی عملکرد این مراکز از نظر شکل و روند تشکیل وفعالیت ها معلوم ومشخص گردد و ضمن آسیب شناسی طبق شیوه نامه ابلاغی ،احصا نقاط قوت وچالش ها وتاثیرآموزش های مختلف در بهبود زندگی مخاطبین، مشخص شود. همچنین با بررسی و ارزیابی عملکرد مراکز در خصوص اثربخشی در زندگی افراد ، بتوان پیشنهادهای عملی جهت کیفی سازی برنامه های آموزشی مراکز در کنار توسعه کمی ارائه نمود؛ تا روز به روز این مراکز به سطح استانداردهای قابل قبول حرکت نموده و به اهداف اصلی خود برسند

 6-ارزشیابی طرح آموزش عملی نماز به سوادآموزان

      یکی از توصیه ها ی دین مبین اسلام این است که نماز را آنچنان که حق نماز است اقامه کنیم. لذا سازمان نهضت سواد آموزی با توجه به وظیفه ذاتی خود، تصحیح نماز ،تعمیم و تعمیق فرهنگ آن را در سرلوحه فعالیت های آموزشی خود قرار داده وشرایط مناسبی در برنامه ها بوجود آورده است تا همه مخاطبان بزرگسالی که از رشد عقلی ، عاطفی و اجتماعی برخوردارند و در کلاس ها ی سوادآموزی حضور دارند به تصحیح ، تعمیق و تثبیت آموزش نماز بپردازند و فرهنگ درست خوانی نماز در جامعه گسترش پیدا کند. . به این منظور علاوه برآموزش های جاری در طول دوره ها  طرح آموزش عملی نماز ( کلید بهشت) را برای اجرا در بین مخاطبان پیش بینی و برنامه ریزی کرده است.

با اجرای این طرح انتظار می رود، میزان آشنایی مخاطبان با احکام نماز تقویت و فرهنگ اقامه نماز در بین آموزش دهندگان و سوادآموزان رایج و قرائت نماز سوادآموزان ، تصحیح شود.

برای اجرای این طرح، از: کتاب آموزشی "نماز، کلید بهشت" ، راهنمای آن، لوحه آموزشی و اپلیکیشن برای گوشی های هوشمند، به صورت آزمایشی همزمان درکنار برنامه های آموزشی سوادآموزی، استفاده می شود.

با توجه به اهمیت موضوع و اجرای این طرح طی سه سال گذشته، برآن شده ایم تا با انجام پژوهش فوق، ضمن آسیب شناسی ودریافت میزان تحقق اهداف کمی و کیفی اجرای طرح، نقاط ضعف و نارسایی ها تقویت و زمینه حسن اجرای آن فراهم شود.        توجه به نكات زير توسط پژوهشگران محترم ضروري است:

1-      پژوهشگران باید جژ هیئت علمی دانشگاه ها و یا زیر مجموعه موسسه پژوهشی به امر پژوهش بپردازند .

2-     پيشنهاده هاي پژوهشي براساس معيارهاي تعيين شده ارزيابي مي شود.

3-     پذيرش طرح منوط به كسب حداقل 60% امتياز وداشتن بالاترين امتياز در اولويت مربوطه مي باشد.

محققين محترم در صورت تمايل با در نظر گرفتن شرايط مي توانند جهت دريافت فرم پيشنهاده نويسي (proposal) وكسب اطلاعات بيشتر به سايت نهضت سوادآموزی (www.lmoir.ir)مراجعه نموده وپس از تكميل  ، آن را به دبيرخانه کمیته پژوهشی سازمان نهضت سوادآموزی واقع در خیابان فاطمی شماره 113 تحويل نمايند

 

وزارت آموزش و پرورش

سازمان نهضت سوادآموزی

 

برای دریافت فرم پیشنهاده پژوهشی (پروپوزال) کلیک نمائید.

   دانلود : proposal.rar           حجم فایل 234 KB