نام کتاب کدکتاب سال نشر فایل جلد
توسعه سوادآموزی از طریق مراکز یادگیری محلی و یادگیری همرا 94/2 1394 مشاهده
گزارش همایش ملی نقش سوادآموزی و آموزش مداوم بزرگسالان 94/6 1394 مشاهده
فلسفه آموزش بزرگسالان 96-4-1 1396 مشاهده