شناسایی ، جذب و آموزش  بی سوادان و کم سوادان جامعه