نام دستگاه اجرایی:
     سازمان نهضت سوادآموزی
نام دستگاه مادر: وزارت آموزش و پرورش