به منظور ایجاد مهارت های سواد پایه و نیز توسعه و گسترش این مهارت ها در بین افراد محروم از نعمت سواد(بی سواد) و کم سوادان  ( با اولویت 10 تا 49

سال) از طریق شناسایی افراد واجد شرایط و تائید وضعیت سواد با بهره گیری از پایگاه  اختصاصی اطلاعات ثبتی سطح سواد اقدام به ثبت نام (جذب)، آموزش ،

سنجش و ارزشیابی و صدور گواهی تحصیلی برای مخاطبین در قالب ارائه خدمات آموزش بزرگسالان در سه دوره سوادآموزی ، انتقال و تحکیم می شود.

در این راستا برنامه توانمندسازی نیروی انسانی ، تنویر افکار عمومی از طریق فعالیت های تبلیغی و ترویجی ، استفاده از ظرفیت ها ی برون سازمانی برای

مشارکت بین بخشی ، تشویق و ترغیب مخاطبین ، تامین اقلام آموزشی و واگذاری فعالیت ها از اهمیت ویژه­ای برخورداراست.

در این زمینه علاوه بر برنامه های آموزشی سواد برای عموم جامعه طرح های خاص و ویژه سوادآموزی مانند: آموزش سربازان (نیروهای مسلح) ، زندانیان ،

کشاورزان ، مددجویان کمیته امدادو اولیاء بیسواد دانش آموزان و همچنین اتباع خارجی نیز انجام می گیرد.

 


 

 

امتیازدهی