استعلام

مراحل اجرا:

1.   ثبت مشخصات داوطبین آموزش

 

  با اجرای سامانه و درج کلمه کاربری و رمز عبور،  روی گزینه  ثبت نام کلیک می کنیم .

 

در منوی ظاهر شده گزینه ثبت مشخصات را  انتخاب می کنیم

وارد بخش مشخصات داوطلبین آموزش می شویم ؛هریک ازاطلاعات، شامل : تابعیت، داوطلب دوره، روش آموزش، نوع طرح، انتخاب آموزش دهنده را وارد می کنیم.

سپس باواردکردن شماره ملی داوطلب سایر مشخصات مانند :نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، جنسیت، تاریخ تولد  را کامل با فرمت دو رقم ماه، دو رقم روز و دو رقم سال ظاهر می شود.

تذکر: درصورتی که بعضی از اطلاعات مانند: نام پدر، شماره شناسنامه و... ظاهر نگردید، براساس اصل مدارک سجلی(کارت ملی، شناسنامه) اطلاعات وارد وسپس دکمه تایید را می زنیم

1. انتخاب تابعیت: همانطور که درتصویر مشاهده می شود پنجره آبشاری تابعیت را بازمیکنیم برحسب نوع تابعیت داوطلب یکی ازگزینه های (ایرانی، افغانی، عراقی،پاکستانی ویاسایر )راانتخاب می کنیم

2. انتخاب دوره ی تحصیلی: دوره تحسیلی متناسب با درخواست وشرایط داوطلب انتخاب می شود

 3. انتخاب روش آموزش

1)   خودآموز:  روشی که فرد بی سواددرمحل زندگی یامحیط کاربا استفاده از کتاب های درسی دوره سوادآموزی وبه کمک یکی از اعضاء خانواده ویا نزدیکان ، به آموزش سواداقدام می نماید ، حداقل تحصیلات  پشتیبان دوره دوم متوسطه ، توانایی تدریس وراهنمایی آموزشی به سوادآموز ، وامکان حضور در جلسات توجیهی . هزینه به پشتیبان خود آموز تعلق نمی یابد.

2) واگذاری فرد به فرد: در این روش یک نفر سوادآموز توسط یک نفر آموزش دهنده تحت تعلیم قرار می گیرد.(  فقط یک نفر به یک نفر)

3) واگذاری گروهی : در این روش تعدادی از سوادآموزان توسط یک نفر مثل آموزش دهنده ، آموزشیار باقیمانده ، فرهنگی ، بازنشسته ، کارمند دولت ، ... تحت تعلیم قرار می گیرند. 2  الی 25 نفر

4) کلاس : در این روش تعدادی از سوادآموزان توسط یک نفر مثل آموزشیار باقیمانده ، فرهنگی ، بازنشسته ، کارمند دولت ، ... که به صورت حق التدریس یا موظفی همکاری می نماید تحت تعلیم قرار می گیرند.

5) متفرقه: در این روش خود سوادآموز اقدام به یادگیری و آماده شدن برای شرکت در آزمون نهایی دوره میگردد و هیچ هزینه ای به وی تعلق نمی گیرد.

4. انتخاب نوع طرح ( غیر از داوطلبین امتحانات متفرقه)

1)       فعالیت های جاری : به فعایتهایی غیر از طرح های رایج درسوادآموزی اطلاق می شود

2)      آموزش اولیاء دانش آموزان: چنانچه سوادآموزان از اولیاءمحروم از سواد دانش آموز مدرسه باشد وبر اساس شیوه نامه شماره267721مورخ 19/12/92 ثبت نام شوند از طرح اولیاء استفاده خواهد شد

3)     آموزش اتباع: چنانچه داوطلبین از مهاجرین افغانی باشد  از طرح اتباع افغانی استفاده می شود.

4)      آموزش کودکان10تا20ساله: چنانچه داوطلبین حائز شرایط مندرج در نامه462/1/932مورخ 21/02/93 داشته باشند از این طرح استفاده می گردد

5)     نیروهای مسلح: چنانچه داوطلبین از سربازان محروم از سواد درپادگان هاویگان های نظامی وانتظامی واجد شرایط درشیونامه سوادآموزی  نیروهای مسلح باشند ازاین طرح استفاده می گردد.

6)      ندامتگاه: چنانچه داوطلبین سوادآموزی در ندامتگاه ها وکانون های اصلاح وتربیت باشند ازاین طرح استفاده می گردد.

7)     سوادآموزی نروژی (NRC):طرح خاصی است که باحمایت کشور نروژه درحال حاضردراستان کرمان اجرا می شود ؛ این طرح تابع شرایط ومجوز خاصی است که در صورت وجود اجرا می شود .