1) استعلام و انتخاب آموزش دهنده

 

1.روی گزینه انتخاب  آموزش دهنده کلیک می­کنیم.

2. به بخش نیروی انسانی وارد می شویم

 

 

 

3. پنجره آبشاری نوع پرونده را باز می کنیم، متناسب با ویژگی های آموزش دهنده نوع پرونده را انتخاب می کنیم.

 

 

  آموزش دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرايط است كه به صورت داوطلبانه یا در قبال دریافت حق الزحمه، مسئوليت جذب ، ثبت نام و آموزش سواد را در چهارچوب ضوابط سازمان نهضت سوادآموزی بر عهده دارد.(البته این فرد قبلا بایستی در بخش نیروی انسانی در گروه آموزش دهندگان ثبت وزیر نظریکی از موسسات ویا نهاد ها تعریف شده باشد

فرهنگیان:چنانچه آموزش دهنده از معلمان وکارکنان شاغل درادارات آموزش وپرورش باشد ازپرونده فرهنگیان استفاده می شود(بدیهی است چنانچه نام وسایر مشخصات وی در لیست فرهنگیان موجود نباشد ،با ارائه حکم کارگزینی دربخش نیروی انسانی ، قسمت فرهنگیان جدید وارد لیست فرهنگیان شود.

بازنشستگان دولتی:چنانچه آموزش دهنده ازبازنشسته هریک از دستگاههای دولتی باشند ازپرونده بازنشستگان استفاده می شود بدیهی است چنانچه نام وسایر مشخصات وی در لیست بازنشستگان موجود نباشد ،با ارائه حکم کارگزینی دربخش نیروی انسانی ، قسمت بازنشستگان جدید وارد لیست بازنشستگان شود.

کارکنان دولت: چنانچه آموزش دهنده ازکارکنان هریک از دستگاههای دولتی باشند ازاین لیست استفاده می شود بدیهی است چنانچه نام وسایر مشخصات وی در لیست کارکنان دولت نباشد باارائه حکم کارگزینی ومعرفی نامه از دستگاه مربوط ، دربخش نیروی انسانی ، قسمت کارکنان دولت وزدن دکمه  جدید وارد لیست کارکنان دولت شود. منظور از کارکنان دولت کارمندان ارگان هایی غیر از آموزش و پرورش ونهضت سوادآموزی می باشد مانند جهاد کشاورزی ، بهزیستی و...

پشتیبان خود آموز: اطلاعات آن ازقبل در سامانه وجود ندارند.حداقل تحصیلات وی دوره دوم متوسطه ، توانایی تدریس وراهنمایی آموزشی به سوادآموز،وامکان حضور در جلسات توجیهی  «شرح وچگونگی ثبت وورود اطلاعات در بخش ویژه نیروی انسانی به صورت کامل بیان شده است»)

کارکنان سوا دآموزی:  منظور از آموزش دهنده طرح ها  همان :

  • کامندان زندان :که بصورت موظفی فعالیت سوادآموزی انجام می دهند .(به این گونه آموزش دهندگان هیچ هزینه ای تعلق نمی گیرد)
  • سربازان : که در پادگانها بدون دریافت حق الزحمه به فعالیت سوادآموزی می پردازند. .(به این گونه آموزش دهندگان هیچ هزینه ای تعلق نمی گیرد)

2) ورود شماره ملی-کد فراگیر اتباع داوطلب آموزش

   باواردکردن شماره ملی داوطلب سایر مشخصات مانند : ،نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه،جنسیت،تاریخ کامل تولدظاهر می شود..

3) کنترل سوابق تحصیلی یا اطلاعات نمایش داده شده در بخش مدارک ثبتی:

به پیام داده شده دقت شود ، چنانچه پاسخ استعلام سامانه با مدارک سوادآموز مغایرت داشته باشد از ثیت نام خودداری گردد.

4) تکمیل یا اصلاح مشخصات فردی نمایش داده شده

درصورتی که بعضی از اطلاعات مانند: نام پدر،شماره شناسنامه و... ظاهر نگردید، ویا مغایرتی وجود داشته باشد براساس اصل مدارک سجلی (کارت ملی،شناسنامه )نسبت به ورود یا ویرایش اطلاعات اقدام؛  وسپس دکمه تاییدرا می زنیم