×

اخبار > معاون سواد آموزی استان کرمانشاه: برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در راستای تقویت فرایندهای آموزشی استمعاون سواد آموزی استان کرمانشاه: برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در راستای تقویت فرایندهای آموزشی است

معاون سواد آموزی استان کرمانشاه: برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در راستای تقویت فرایندهای آموزشی است

معاون سواد آموزی استان کرمانشاه: برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در راستای تقویت فرایندهای آموزشی است