×

اخبار > معاون سواد آموزی آذربایجان غربی: کارگاه آموزشی و توجیهی مدیران مراکز یادگیری محلی سوادآموزی جنوب استان برگزارمعاون سواد آموزی آذربایجان غربی: کارگاه آموزشی و توجیهی مدیران مراکز یادگیری محلی سوادآموزی جنوب استان برگزار

معاون سواد آموزی آذربایجان غربی: کارگاه آموزشی و توجیهی مدیران مراکز یادگیری محلی سوادآموزی جنوب استان برگزار

معاون سواد آموزی آذربایجان غربی: کارگاه آموزشی و توجیهی مدیران مراکز یادگیری محلی سوادآموزی جنوب استان برگزار