وزارت آموزش و پرورش
سازمان نهضت سوادآموزی
نمون برگ شماره یک - ارائه پیشنهاد
 مشخصات پیشنهاد دهندگان :
ردیف نام و نام خانوادگی
 میزان تحصیلات
 عنوان پست سازمانی  واحد سامانی
  تلفن تماس
12
 3
نوع پیشنهاد  کیفی کمی
عنوان پیشتهاد  :
 
 بیان مسئله و مشکل(تشریح وضع موجود)
 
 شرح پیشنهاد:
نتایج حاصل از اجرای این پیشنهاد:

  تذکر : چنانچه پیشنهاد با گزارش توجیهی و ارائه طرح ،مدارک و نمودارها و .. واضح تر می گردد؛پیوست شود. پیوست:   
 پست الکترونیک : *