پاسخ به سوالات آموزش دهندگان  قسمت اول                   مشاهده                           
پاسخ به سوالات آموزش دهندگان  قسمت دوم مشاهده