معاونت تبلغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
دریافت فایل ماهنامه مبلغان نسخه اندرویدhttps://cafebazaar.ir/app/com.ssip.mahnamemobaleghan/?l=fa