سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
صفحه اصلی > مقالات و پژوهش ها > پژوهش های انجام شده  

پژوهش های انجام شده

1)      بررسی نیازها و علائق آموزشی بی سوادان و سوادآموزان گروه سنی 49- 10 ساله  ) مجری: دکتر حیدر تورانی 

2)      ارزشیابی از فعالیت های برون سپاری در سوادآموزی و ارائه برنامه مناسب برای بهبود کیفیت آموزشی  مجری: دکتر محمد حسنی 

3)      بررسی علل عدم استقبال بی سوادان از برنامه های سوادآموزی کشور مجری: دکتر رضوان حکیم زاده 

4)      مطالعه تطبیقی نظام آموزش بزرگسالان در جهان و ارائه محورهای مدل کارآمد و موثر برای نظام آموزش بزرگسالان در کشور  مجری : دکتر ویدا رحیمی نژاد 

5)      بررسی علل رجعت به بی سوادی در سوادآموختگان دوره سوادآموزی و معادل آن در کشور از سال 1386 الی 1390 مجری: دکتر رسول کرد نوقابی

6)      بررسی عوامل تاثیرگذار در مشارکت موثر معلمان و مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی و مدارس مستقل در فعالیت های سوادآموزی  مجری: داود محمدی 

7)      بررسی نحوه اجراء و تاثیر برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش بزرگسالان بر عملکرد مدیران مدارس در حوزه سوادآموزی مجری: فرانک امیدیان   

8)      تحليل محتواي كتاب‌هاي دوره‌ي سوادآموزي و ارايه چارچوب محتواي مناسب براساس برنامه درسي مصوب مجري: دكتر عبدالعظيم حكيمي

9)      ارزشیابی از اجرای برنامه پنج ساله سوادآموزی در سالهای 1390 تا 1393  مجری: دکتر مرضیه دهقانی

10)  بررسی عوامل موثر در ادامه تحصیل و پیشرفت  تحصیلی چهره های موفق سوادآموزی مجری: دکتر ویدارحیمی نژاد

11) تعیین تعداد واژگان پایه در دوره سواد آموزی و احصاء واژگان پر بسامد در جمعیت بی سواد و کم سواد بزرگسالان مجری:دکتر خسرو رشید

12) بررسی و مطالعه شاخص های روانسنجي آزمون هاي پایانی دوره سوادآموزی  مجری: دکتر الهه محمد اسماعیل

13) بررسی شیوه های موثر تبلیغی و ترویج سوادآموزی و ارائه مدل کارآمد جهت ترغیب و تشویق جامعه هدف به سوادآموزی مجری :دکتر محمدعلی میرزابیگی

14)  میزان تأثیر برنامه دوره تحکیم سواد در تثبیت آموختههای سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی : دکتر رفیق حسنی 

15)  ارزشيابي مصوبه 833 شوراي عالي در موردساختار آموزشي مرحله اول نظام آموزش بزرگسالان (نهضت سواد آموزي) : دکتر نعمت الله متین