سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
صفحه اصلی > مقالات و پژوهش ها > پژوهش های در حال اجرا 

پژوهش های در حال اجرای سازمان   

1) بررسی میزان کارایی و اثر بخشی دوره آموزش مجازی در توانمندسازی آموز ش دهندگان - دکتر مجید حمدانی
2) بررسی و تعیین نیازهای آموزشی بی سوادان و کم سوادان گروه سنی 49 - 20 سال- دکتر رضوی
3) بررسی عملکرد سامانه و پایگاه سوادآموزی و بهبود و توسعه آن - مهندس محمدی فر
4) بررسی میزان کارایی و اثربخشی طر حهای سوادآموزی در جذب بی سوادان در چهار دهه اخیر-دکتر رفیق حسنی