سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
صفحه اصلی > طرح وبرنامه های آموزشی 

نظام آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی

سازمان نهضت سوادآموزی از بدو تأسیس، خدمات آموشی خود را در قالب دوره های مقدماتی، تکمیلی، پایانی و پنجم بزرگسال

برای کسانی که آمادگی ادامه تحصیل داشتند ارائه می داد و برای کسانی که به دلایل مختلف امکان ادامه تحصیل پس از دوره تکمیلی

مقدور نبود، برنامه آموزش مداوم پیش بینی شده بود.لکن با توجه به تغییرات جامعه هدف، ارزیابی های به عمل آمده از ساختار

قبلی و واقعیت های موجود در جامعه، پیشنهاد تغییر نظام آموزشی توسط همکاران سازمان، تهیه و برای تصویب به شورای عالی

آموزش و پرورش ارائه گردید که این ساختار در جلسه 833 ورای عالی آموزش و پرورش در مورخه 1389/11/19 به

تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، نظام آموزشی جاری سازمان، شامل 3 دوره تحصیلی: سوادآموزی، تحکیم سواد و انتقال است.