سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
صفحه اصلی > طرح وبرنامه های آموزشی > دوره تحکیم سواد 

دوره تحکیم سواد تثبیت و تعمیق مهارت های خواندن، نوشتن، حساب کردن، درک و فهم متون ساده به زبان فارسی، روخوانی قران و کاربرد آن ها در زندگی فردی و اجتماعی افراد نوسواد، تحکیم سواد تلقی می شود.

تحکیم سواد ، دوره ای است که فرصت استمرار و پایداری آموخته ها و کاربرد آن را برای کسانی که دوره سوادآموزی را گذرانده و تمایل به ادامه تحصیل ندارند فراهم می سازد .

اهداف آموزشی دوره تحکیم سواد

  •  پیشگیری از باز گشت به بیسوادی
  • ایجاد ارتباط بین سوادآموزی و آموزش مهارتهای اساسی زندگی
  • زمینه سازی یادگیری مادام العمر

شرایط و ضوابط دوره تحکیم سواد
فردی می تواند در دوره تحکیم سواد ثبت نام کند که دارای یکی ازمدارک تحصیلی دوره ی سوادآموزی ، تکمیلی ، سوم و چهارم ابتدایی بوده و تمایل به ادامه تحصیل در دوره انتقال را ندارد .

حدنصاب و طول دوره تحکیم سواد

حدنصاب تشکیل کلاس دوره تحکیم سواد ، حداقل 10 نفر و حداکثر 25 نفر می باشد .برنامه های آموزشی دوره تحکیم سواد، در قالب یک دوره 200 ساعته در دو بخش ، برنامه آموزش حضوری مشتمل بر 70 ساعت و برنامه آموزش غیرحضوری 130 ساعت به طور پیوسته و همزمان، حداکثر  در 5 ماه به اجرا درمی آید .

محتوای آموزشی  دوره تحکیم سواد

سه عنوان کتاب آموزشی ثابت شامل قرآن ، حساب و زندگی ، بخوانیم و بنویسیم در آموزش های حضوری و هشت عنوان کتاب با موضوع های اعتقادی، اجتماعی، بهداشتی، تربیتی و مهارتهای زندگی، درآموزش های غیرحضوری استفاده می شود .

ارزش تحصیلی دوره تحکیم سواد

دوره تحکیم سواد، صرفا برای تثبیت مهارت های سواد در زندگی فردی و اجتماعی است و در پایان دوره، گواهی شرکت در دوره برای شرکت کنندگان، صادر می شود.